钾肥
钾肥价格 钾肥价格
钾肥价格 钾肥价格
钾肥价格 钾肥价格钾肥价格
广告招商 广告招商 广告招商

今日报价

Quote today
  • 企业出厂价
  • 国内市场价
  • 国际市场价
日期 品名 规格 区域 生产企业 出厂价 跌涨 查看
06-25 硫酸钾 52% 华北地区 河北高桥 3000元/吨 -
06-25 硫酸钾 50%粉 西北地区 中信国安 2580元/吨 -
06-25 硫酸钾 50%粉 华东地区 山东银丰 2850元/吨 -
06-25 硫酸钾 50%粉 东北地区 辽宁盘锦恒兴 2850元/吨 -
06-25 硫酸钾 50%粉 华东地区 山东海化 2750元/吨 -
06-25 硫酸钾 50%粒 东北地区 辽宁米高 2950元/吨 -
日期 品名 规格 报价市场 市场主流价
(元/吨)
涨跌幅 备注 查看
06-25 氯化钾 57%粉 山东地区 1980 - -
06-25 硫酸钾 50%粒 青海地区 2820 - -
06-25 氯化钾 62%白 边贸地区 2100 - -
06-25 氯化钾 60%粉 青海地区 2200 - -
06-25 硫酸钾 50%粒 湖北地区 2950 - -
06-25 硫酸钾 50%粉 河南地区 2850 - -
日期 品名 规格 地区 价格类型 低端价 高端价 中间价 涨跌 查看
06-24 氯化钾 - 欧洲 FOB 257.00 262.00 259.50 -
06-24 硫酸钾 - 北美洲 到岸价 - - - -
06-24 硫酸钾 - 欧洲 到岸价 445.00 465.00 455.00 -
06-24 氯化钾 - 以色列 FOB 268.00 269.00 268.50 -
06-24 氯化钾 - 欧洲 FOB 251.00 255.00 253.00 -
06-21 氯化钾 - 欧洲 FOB 257.00 262.00 259.50 -